TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST S PRVKY SNOEZELENU, FELINOTERAPIE A CANISTERAPIE  

 

Pozitivního vlivu přítomnosti zvířete a kontaktu s ním je s prokazatelnými výsledky využíváno terapeuticky. Zooterapie má již více než dvacetiletou tradici v USA a i u nás se dostává nyní do popředí zájmu odborníků, a to především pracovníků z léčebných a sociálních zařízení, kde jsou pacienty nebo obyvateli senioři, handicapovaní lidé, děti s kombinovanými postiženími, ale i děti zdravé, které jsou ohroženy emocionálními a výchovnými problémy.

Živé zvíře je často nejspolehlivějším a někdy jediným přítelem člověka. Nahrazuje často chybějící rodinné vztahy a to ať již při nedostatečné citové vřelosti v rodinách anebo při reálné osamělosti. Navozování těchto kladných emocí výrazně přispívá k úspěchu ostatních léčebných postupů, přičemž zanedbatelný není ani význam taktilní stimulace - může dojít ke snížení krevního tlaku a ke zvolnění srdeční činnosti. Kontakt se zvířaty napomáhá regeneraci sil, psychickému uvolnění, projevení citů a navozuje kladné emoce,  má úlohu katalyzátoru mezilidských vztahů.

Zooterapie, resp. canisterapie a felinoterapie, se tak může stát součástí komplexní léčby a speciálních pedagogických přístupů.

TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST S PRVKY SNOEZELENU

Snoezelen jako metoda vznikl v Holandsku při hledání vhodných alternativ práce s mentálně retardovanými jedinci.

Výraz snoezelen vznikl a je složen ze dvou holandských slov

- snuffelen (čichat)

- doezelen (dřímat)

První výraz vyzdvihuje smyslový aspekt terapeutického postupu, druhý výraz poukazuje spíše na relaxační stránku. Z názvu vyplývá, že terapie podporuje čichové vnímání – např. formou aromaterapie, a podporuje uvolnění a relaxaci. Relaxace se může navodit prostřednictvím dalších smyslových podnětů – světelných, zvukových, hmatových. Způsob výběru záleží na terapeutovi, který volí vhodné prostředky podle individuálních potřeb dětí a jejich psychického rozpoložení. Podmínkou však je nenabízet komplex smyslových podnětů, ale zaměřit se na některý ze smyslových podnětů, vybraný dle aktuální atmosféry, nálady a potřeby dítěte.  Vždy se však musí vycházet z pravidla, že vše má být nenásilné, příjemné, nevšední, uvolňující s atmosférou pohody a klidu. Místnost, ve které se snoezelen praktikuje, je speciálně vybavená a individuálně přizpůsobená danému zařízení.

 

Pro  podmínky našeho dětského domova jsme zvolili kombinaci podnětů zvukových, světelných, čichových a hmatových.

Místnost jsme ladili do syté, tmavěmodré barvy, která je změkčena vhodným typem světelných efektů umístěných na stěnách či podmalována vybraným druhem tlumeného světla z různých koutů. Podlaha je vyřešena příjemným kobercem doplněným tzv. terapeutickými lehátky, na kterých děti relaxují. Další doplňky tvoří AVS – audiovizuální stimulační přístroj (psychowolkman), UV zářivky, UV lampa s doplňkovými efekty, LED kostka, světelné projektory s přídavnými zařízeními, světelná fontána, světelná doteková koule, polohovací polštáře, aroma lampy, přivolávač deště, bubínky aj. „šamanské“ hudební nástroje, závěsné bambusové zvonkohry, truhla s kamínky – pokladem, audio technika, a další pomůcky pro tuto speciální práci s dětmi.

 

Těmito speciálními a zatím stále originálními metodami bychom rádi vytvořili dětem pohádkové prostředí, ve kterém by za individuálního přístupu speciálně vyškoleného pedagogického pracovníka relaxovaly, odbourávaly řešitelné psychické problémy, úzkosti a další zátěže dané jejich nepříznivými rodinnými poměry a absencí rodičovského zájmu a kvalitních rodinných vazeb. 

V našem dětském domově snoezelen kombinujeme s canisterapií a felinoterapií, které umožnují relaxaci prostřednictvím hmatových a psychických podnětů (teplo a měkkost zvířecího těla, schopnost vyvolat pocit klidu, pohody a uvolnění).    

K felinoterapii je využíván kocour máločetného plemene Ragdoll (jménem Eliash de Borgione), který prošel speciálními zkouškami a má licenci pro účely felinoterapie i praktické zkušenosti s terapií u dětí s poruchami chování a psychickou zátěží. Ke canisterapii je využíván pes vzácného plemene  Petit Brabancon (jménem Endru Malý Poutník), který prošel speciálními canisterapeutickými zkouškami a získal tak osvědčení pro práci k individuální canisterapii.

Výběr mezi použitím metod AAA, AAT, AAE nebo AACR v konkrétním dni je dán aktuální potřebou, atmosférou v zařízení. Výhodou je, že oba způsoby lze operativně prolínat a kombinovat.

krátkodobý cíl

Snižování stavů napětí a agresivity, řešení aktuálních zátěžových situací, působení na děti s oslabenou volní stránkou, narušenou psychickou stabilitou, zmírňování citové deprivace a negativních prožitků, relaxace, uvolnění, navázání bližšího kontaktu s uzavřenými dětmi, s dětmi stranícími se kolektivu, s dětmi, které mají momentální tíživý problém.

dlouhodobý cíl

Zkvalitnění vztahů mezi dětmi a pedagogy, možnost netradičním způsobem dlouhodobě působit na děti vyžadující individuální a specifickou péči vyplývající z citové deprivace a narušené psychické stability či jiných zátěží majících kořeny v hereditě a nepříznivých poměrech v primární rodině. 

Didakticko – metodický záměr

  • Relaxace, uvolnění, ventilace problémů

  • Rozvoj smyslového vnímání

  • Snížení agrese

  • Zvýšení pozornosti, soustředění

  • Učení naslouchání

  • Rozvoj komunikace, zejména verbální

  • Posílení sebevědomí a sebehodnocení

  • Odbourávání pocitů méněcennosti

  • Pozitivní posílení vztahů a vazeb na nejbližší okolí

 Terape2