Hostitelská péče

 

INFORMACE O HOSTITELSKÉ PÉČI

 

 

Jak probíhá HP v praxi?

Žadatelé o hostitelskou péči navštíví orgán SPOD dle místa bydliště, tento dle jejich požadavků zkontaktuje dětský domov, kde zjistí, zda je u nich dítě vhodné pro HP. Poté zkontaktuje ředitelku zařízení, kde po předchozí telefonické domluvě proběhne neformální vstupní pohovor zájemců o HP s ředitelkou zařízení, sociální pracovnicí. Tato konzultace je velmi důležitá jak pro budoucí hostitele, tak pro pracovníky zařízení, neboť jejich vzájemné stanovisko a zhodnocení celkové situace je důležité pro budoucí spolupráci. Z rozhovoru získáváme informace o představách hostitelů o dítěti, jaké jsou hlavní zájmy a přednosti rodiny, co mohou dítěti nabídnout, apod. Pak proběhne samotný kontakt s dítětem – prvotní vzájemné seznámení, na které bylo dítě, přiměřeně ke svému věku, připraveno pracovníky zařízení. Poté si lze s dítětem hrát v prostorách zařízení, příp. jít na zahradu či procházku do blízkého okolí. Nelze si vzít dítě hned při první návštěvě, ani si jej vzít na zkoušku domů.

Další následné poznávání by mělo být pozvolné a přirozené. Předpokládají se častější návštěvy a procházky mimo zařízení, dále je možné uskutečnit celodenní pobyt dítěte v hostitelské rodině se souhlasem ředitelky zařízení a v neposlední řadě také víkendové nebo
i delší pobyty přes noc schválené orgánem SPOD.  

 

Co je cílem hostitelské péče?

Cílem hostitelské péče (dále jen HP) pro dítě je poznat fungování běžných rodin, zúčastnit se, v rámci možností, života v těchto rodinách, navázat stabilní citové vztahy, nalézt motivaci k vlastnímu pozitivnímu chování, prožití úspěchu. Je také jedním ze způsobů, jak najít trvalé zázemí pro děti, které se nepodařilo umístit do pěstounské péče. U řady dětí v pěstounskou péči přerůstá, protože rozhodování na základě lidských sympatií funguje jinak než podle vyšetření, doporučení a úředních spisů.

Hostitelskou péči vymezujeme jako dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v dětském domově s rodinou hostitelů, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte. Je realizována převážně u dětí, které mají objektivně nižší šance na pěstounskou péči (děti zpravidla starší 10 let, velká sourozenecká skupina, etnikum, apod.). Účelem HP je poskytnout možnost zažít fungování běžné rodiny, především vztahů v ní a možnost navázat citový vztah.

 

Pro koho je hostitelská péče určena?

Hostitelská péče je určena pro děti, které žijí v ústavní péči, jejich osud se nedaří vyřešit návratem do původní rodiny a přitom jejich osobní a právní situace jim neumožňuje přejít do náhradní rodinné péče, případně se pro ně nepodařilo náhradní rodinu nalézt. Je vhodná pro děti, které jsou schopné ji přijmout a pochopit. Zpravidla jde o děti starší, děti, které nejsou právně volné a udržují jen minimální kontakt se svými biologickými rodiči. HP se naopak nedoporučuje u malých dětí (rámcově pod 8 let), které se velmi snadno a rychle citově naváží na hostitelskou rodinu a nedokážou rozumově zpracovat nutnost opětovného návratu do ústavní ho zařízení.

Kdo může být hostitel?

Hostitelem či hostitelskou rodinou se může stát kdokoli:

 • samostatná plnoletá studentka či student, kteří s dítětem tráví volný čas a jsou jim staršími kamarády,
 • úplná rodina s dětmi v nejrůznějším věku,
 • matky či otcové samoživitelé,
 • samostatně žijící muž či žena,
 • žena či muž ve starším věku.

Důležité je však uvědomit si náročnost HP, která by měla být zahájena s výhledem dlouhodobosti a opakovanosti. Dále je důležitá trpělivost, tolerance, pochopení, zájem
a odhodlanost, které jdou ruku v ruce s důsledností, zásadovostí a stabilním prostředím rodiny.

Význam hostitelské péče pro dítě

 • získává model fungující rodiny a vztahů v ní
 • vytváří si stabilní citové pouto
 • vytváří nebo znovu utváří a posiluje důvěru dítěte v dospělého
 • dává prostor pro zažití úspěchu
 • rozšiřuje sociální prostředí
 • získává dlouhodobou psychosociální podporu

 

Význam hostitelské péče pro hostitelskou rodinu

 • dává dobrý pocit z možnosti pomoci druhému
 • dává uvědomění si cennosti vlastní rodiny
 • poskytuje nový rozměr života
 • u vlastních dětí učí přijímat i děti z odlišného sociálního prostředí
 • vytváří přátelství
 • dává možnost zažít něčí proměnu

 

Jak žádat o pobyt dítěte u hostitelů?

v Vycházky a návštěvy je potřeba dětskému domovu nahlásit telefonicky alespoň 3 dny předem vychovateli nebo sociální pracovnici, povolení nebo zamítnutí je plně v kompetenci ředitele zařízení a vychovatele s ohledem na dlouhodobý program a plán akcí.

v Celodenní pobyty je rovněž zapotřebí nahlásit 3 dny předem, žádost o celodenní pobyt pak schvaluje nebo zamítá výhradně ředitelka zařízení.

v Víkendové a prázdninové pobyty (jinak jakýkoliv pobyt u rodiny přes noc) je nutno nahlásit zařízení aspoň 14 dní před jejich uskutečněním (u první návštěvy i 3 týdny předem) o jejich realizaci rozhoduje OSPOD. Hostitel si domluví termín pobytu se sociální pracovnicí DD, ta pak požádá písemně OSPOD o vyjádření k pobytu dítěte v hostitelské rodině v termínu nebo termínech, o které hostitelé žádali. Sociální pracovnice OSPODu pak provede šetření v rodině žadatele a na základě tohoto šetření zašle našemu zařízení písemné vyjádření, ve kterém pobyt schválí nebo zamítne. Dítě odchází do hostitelské rodiny v domluvených termínech, v případě, že dojde ke změně v termínu pobytu, musí být celý proces od podání žádosti proveden znovu s novým termínem. 

int(1)

Kalendář

Terapeutická místnost s prvky snoezelenu

Logo_prisp_organizace_msk